چگونه یک آردوینو ترمین Arduino theremin بسازیم؟

0
چگونگی ساخت آردوینو ترمین در این پروژه می خواهیم با استفاده از آردوینو ، سازی مشابه ترمین بسازیم. برای این کار فقط به سه...